I/ Công bố chất lượng sản phẩm ốc hương.

Công bố chất lượng Công bố chất lượng

II/ Công bố chất lượng sản phẩm sò huyết.

Công bố chất lượng   Công bố chất lượng

III/ Công bố chất lượng sản phẩm sò lông.

Công bố chất lượng Công bố chất lượng